NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ, KHOÁ TỰ HỌC


PDF document icon ms-07-20-vn.pdf — PDF document, 775 kB (794,526 bytes)

Author(s): Frankel N, Gage A

Year: 2007 (rev. 2015)

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ, KHOÁ TỰ HỌC Abstract:

Giám sát và đánh giá (M&E) là thành phần thiết yếu của bất kì một can thiệp, một dự án hay một chương trình nào. Khoá học này bao gồm những khái niệm cơ bản về giám sát và đánh giá chương trình trong bối cảnh các chương trình về dân số, sức khỏe và dinh dưỡng. Khóa học cũng đưa ra những định nghĩa về các thuật ngữ thông dụng và thảo luận tại sao M&E cần thiết cho việc quán lý chương trình.

Cuối khóa học, học viên sẽ có thể:

  • Xác định phạm vi và mục đích cơ bản của M&E.
  • Phân biệt giữa chức năng giám sát và chức năng theo dõi.
  • Mô tả được chức năng của một kế hoạch M&E.
  • Xác định các thành phần chính của một kế hoạch M&E.
  • Xác định và phân biệt giữa khung khái niệm (conceptual frameworks), khung kết quả và mô hình logic.
  • Mô tả làm thế nào các khung cấu trúc (frameworks) được sử dụng cho lập kế hoạch M&E.
  • Xác định tiêu chí lựa chọn các chỉ số.
  • Mô tả làm thế nào các chỉ số được liên kết với khung cấu trúc.
  • Xác định các nguồn dữ liệu, và
  • Mô tả làm thế nào thông tin được sử dụng cho việc ra quyết định.

This publication is also available in the following language:
Spanish
Portuguese
French
English